MAPS to Around the Szolnok

 

 
     

 

^ Matra mountain ^
^ Tisza lake ^